10

Dokumenty szkoły

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W NOWEJ SOLI

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
W NOWEJ SOLI

Spis treści
ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 3
ROZDZIAŁ II. Konta w dzienniku elektronicznym 5
ROZDZIAŁ III. Przekazywanie informacji w dzienniku elektronicznym 9
ROZDZIAŁ IV. Superadministrator 12

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Celem procedury: "Rozpatrywanie skarg i wniosków" jest zapewnienie ujednoliconych zasad postępowania przy trybie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków pracowników szkoły oraz klientów zewnętrznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli.

 

Postępowanie w szczególnych przypadkach wychowawczych

Procedura "Postępowania w szczególnych przypadkach wychowawczych" ma na celu ujednolicenie zasad postępowania w przypadku pojawienia się problemów wychowawczych związanych z rażącym naruszeniem norm panujących w szkole, kontaktu uczniów z używkami oraz popełnienia czynu karalnego.

Statut PSP nr 6 w Nowej Soli

Statut szkoły to dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły. Statut szkoły określa m.in. poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli oraz innych pracowników, a także prawa i obowiązki uczniów.

Dokumenty szkoły

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWOWEJ NR 6 W NOWEJ SOLI
(TEKST JEDNOLITY)
DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE: ROZDZIAŁ I PRZEPISY DEFINIUJĄCE:
§ 1 1.Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : Szkole - należy przez to rozumieć Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Soli, Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły, Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, organach Samorządu Uczniowskiego.....
>>>> tekst <<<<<<